هورمون شناسی

هورمون یک کلمه یونانی به معنای “عاملی که می تواند چیزی را به جلو هل دهد.” در تعریف، هورمون ها مواد شیمیایی هستند که از یک سلول ترشح و به سلول هدف(که در نزدیکی آن یا دوردست آن قراردارد) می رسند، و باعث ایجاد پاسخ در سلول و بافت هدف میگردد.