هماتولوژی

در بخش هماتولوژی (خون شناسی) آزمایش های مختلفی از قبیل شمارش کامل سلول های خونی “CBC”، درصد رتیکولوسیت های خون محیطی، سرعت رسوب گلبول های قرمز “ESR”، بررسی میکروسکوپی گسترش خون محیطی”PBS”، تست های کومبس مستقیم، G6PD و تعیین گروه خونی انجام می گردد. آزمایش CBC که یکی از آزمایشهای رایج مورد درخواست پزشکان می باشد، تغییرات کمی و کیفی سلولهای خونی را مورد بررسی قرار می دهد که این مهم در تشخیص بیماری هایی چون کم خونی، سرطان های خون، اختلالات خونریزی دهنده و دیگر نا هنجاری ها، بسیار حائز اهمیت می باشد.