میکروب شناسی

میکروب شناسی

میکروارگانیسم ها تنوع زیستی بسیاری دارند.این تنوع در قسمت های دیگر زیست شناسی به چشم نخواهد خورد.یکی از مهمترین دانش های زیست شناسی بررسی دقیق میکروارگانیسم ها از لحاظ شکل و عملکرد است.این نوآوری در بخش میکروب شناسی انجام خواهد پذیرفت .در این جا لازم است که در ارتباط با میکروب اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

میکروب

به طور کلی می توان باکتری ها، قارچ های ذره بینی و ویروس های را میکروب نامید.ویروس ها از باکتری ها و قارچ ها کوچک ترند و قابلیت رفتن در بدن جانداران و یا گیاهان زنده را دارند.

هر ویروس در داخل سلول های خاصی زندگی می کنند .برای مثال ویروس آنفولانزا به سیستم تنفسی نفوذ خواهد کرد و باعث بیماری خواهد شد و ویروس فلج اطفال به دستگاه عبوری آسیب می رساند.

در بخش میکروب شناسی بررسی های بسیار دقیق و موشکافانه بر روی میکروارگانیسم ها انجام خواهد پذیرفت.

وظایف بخش میکروب شناسی

این بخش فعالیت های مختلفی را شامل می شود، به عنون مثال :

– در این بخش تست های افتراقی و آنتی بیوگرام به طور کاملا صحیح انجام خواهد شد.

– محیط های کشت و دیسک های آنتی بیوگرام بطور صحیح نگهداری خواهد شد.

– در این بخش کنترل کیفی به موقع محیط های کشت، دیسک های آنتی بیوگرام، معرف های میکروبشناسی و رنگ آمیزی گرم انجام خواهد گرفت.

– در بخش میکروب شناسی صحت کاراتوکلا به طور مداوم کنترل خواهد شد.

– سوش های میکروبی به طور صحیح نگهداری می شوند و به موقع ساب کالچر می شوند

– در این بخش نمونه های بالینی بیماران به طور صحیح تشخیص داده می شوند.

– پایش دمای یخچال , فریزر و انکوباتور

– در بخش میکروب شناسی وظایف محوله با دقت و سرعت انجام خواهند شد و مستند سازی های لازم نیز بطور کاملا صحیح انجام می شوند.

– نمونه های کنترل کیفی خارجی به صورت کاملا صحیح انجام خواهد پذیرفت.